Mathematical Approaches in Advanced Control Theories
VOL. 2012 · NO. SI08 | 2012
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Yang Lei, Shurong Li, Xiaodong Zhang, Qiang Zhang, Lanlei Guo
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-20, (2012) DOI: 10.1155/2012/987975 Open Access
Huihong Zhao, Chenghui Zhang
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/710904 Open Access
Lingling Zi, Junping Du
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/435924 Open Access
Xueliang Liu, Bugong Xu, Lihua Xie
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-13, (2012) DOI: 10.1155/2012/840873 Open Access
Yen-Hsiu Yang, Cheng-Lun Chen
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-20, (2012) DOI: 10.1155/2012/610971 Open Access
Xiao Lu, Haixia Wang, Xi Wang
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/717504 Open Access
Jin Zhu, Hongsheng Xi, Qiang Ling, Wanqing Xie
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-22, (2012) DOI: 10.1155/2012/514504 Open Access
Feng Lian, Chongzhao Han, Jing Liu, Hui Chen
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-20, (2012) DOI: 10.1155/2012/141727 Open Access
Tao Zou
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-14, (2012) DOI: 10.1155/2012/808327 Open Access
Yafeng Guo, Tianhong Pan
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-11, (2012) DOI: 10.1155/2012/945240 Open Access
Feng Lian, Chen Li, Chongzhao Han, Hui Chen
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-25, (2012) DOI: 10.1155/2012/584140 Open Access
Kiyoshi Kobayashi, Kiyoyuki Kaito
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-20, (2012) DOI: 10.1155/2012/487246 Open Access
Bahaa G. M.
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-25, (2012) DOI: 10.1155/2012/672947 Open Access
Xian-xia Zhang, Jun-da Qi, Bai-li Su, Shi-wei Ma, Hong-bo Liu
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-24, (2012) DOI: 10.1155/2012/841609 Open Access
Kazuhiko Hiramoto
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-18, (2012) DOI: 10.1155/2012/328186 Open Access
Takashi Hasuike, Hideki Katagiri, Hiroshi Tsuda
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/364086 Open Access
Baocang Ding, Lihua Xie, Weihai Zhang, Xianxia Zhang, Qiang Ling, Yugeng Xi
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-4, (2012) DOI: 10.1155/2012/984296 Open Access
No abstract available
Xin Wang, Shu-Li Sun
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/324296 Open Access
Qiang Ling, Jing Li, Haojiang Deng
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-17, (2012) DOI: 10.1155/2012/365923 Open Access
Yuangan Wang
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-9, (2012) DOI: 10.1155/2012/715497 Open Access
Pengcheng Han, Junping Du
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-16, (2012) DOI: 10.1155/2012/467412 Open Access
Longge Zhang, Xiangjie Liu, Xiaobing Kong
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/101353 Open Access
Liang Ding, Haibo Gao, Kerui Xia, Zhen Liu, Jianguo Tao, Yiqun Liu
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-24, (2012) DOI: 10.1155/2012/414315 Open Access
Yongxin Zhu, Liping Fan
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-19, (2012) DOI: 10.1155/2012/920260 Open Access
Qiang Ling, Haojiang Deng
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-10, (2012) DOI: 10.1155/2012/642480 Open Access
Chuanxu Wang, Pengyuan Zhang
J. Appl. Math. 2012 (SI08), 1-8, (2012) DOI: 10.1155/2012/548341 Open Access
Back to Top