Operational Research
VOL. 2013 · NO. SI24 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
M. Khodabakhshi, F. Hosseinzadeh Lotfi, X. Zhang, S. Li, S. H. Nasseri, K. Aryavash, R. Tavakkoli-Moghaddam
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-2, (2013) DOI: 10.1155/2013/318439 Open Access
No abstract available
Tie Wang, Qiying Hu
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/636259 Open Access
Toly Chen
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/979862 Open Access
Shahryar Sorooshian
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/745153 Open Access
Farhad Hosseinzadeh-Lotfi, Gholam-Reza Jahanshahloo, Mansour Mohammadpour
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/658635 Open Access
Martin Gurny, Sergio Ortobelli Lozza, Rosella Giacometti
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/138272 Open Access
Wei Mao, Feifei Qin, Yihong Hu, Zhijia Tan
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/315752 Open Access
F. Hosseinzadeh Lotfi, G. R. Jahanshahloo, M. Khodabakhshi, M. Rostamy-Malkhlifeh, Z. Moghaddas, M. Vaez-Ghasemi
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-20, (2013) DOI: 10.1155/2013/492421 Open Access
Placido Rogerio Pinheiro, Paulo Roberto Oliveira
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/678783 Open Access
Yi-hua Zhong, Yan-lin Jia, Dandan Chen, Yan Yang
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/795098 Open Access
Shahryar Sorooshian
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/974340 Open Access
Yuelin Gao, Siqiao Jin
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/276245 Open Access
Longsheng Cheng, Ching-Shih Tsou, Ming-Chang Lee, Li-Hua Huang, Dingwei Song, Wei-Shan Teng
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/619898 Open Access
Xiaohong Chen, Li Yang, Pei Wang, Wei Yue
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/827268 Open Access
Mei-Ju Luo, Yuan Lu
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/497586 Open Access
Yang Xiaobao, Huan Mei, Gao Ziyou
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/437637 Open Access
Hua Wang, Wei Mao, Hu Shao
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/696481 Open Access
Ke Su, Wei Liu, Xiaoli Lu
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/976509 Open Access
Farhad Hosseinzadeh Lotfi, Golamreza Jahanshahloo, Mohsen Vaez-Ghasemi, Zohreh Moghaddas
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/607190 Open Access
Shun-Pin Hsu, Shun-Liang Hsu, Alan Shenghan Tsai
J. Appl. Math. 2013 (SI24), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/480962 Open Access
Back to Top