Mathematical Approaches in Advanced Control Theories 2013
VOL. 2013 · NO. SI16 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Zhaohui Chen, Qi Huang
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/659251 Open Access
Cheng Zeng, Shan Liang, Yingying Su
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-16, (2013) DOI: 10.1155/2013/268684 Open Access
Yulin Si, Hamid Reza Karimi, Huijun Gao
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/679071 Open Access
Xian-Xia Zhang, Ye Jiang, Shiwei Ma, Bing Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/410279 Open Access
Nien-Tsu Hu, Ter-Feng Wu, Sendren Sheng-Dun Xu, Hsu-Chih Huang
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-19, (2013) DOI: 10.1155/2013/150590 Open Access
Hong-yu Zhu, Jing-tao Hu, Lei Gao, Hao Huang
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/128368 Open Access
Xianghui Yuan, Feng Lian, Chongzhao Han
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-16, (2013) DOI: 10.1155/2013/727430 Open Access
Yi Cen, Rentao Gu, Yuefeng Ji
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/708581 Open Access
He Huang, Qifeng Tang, Zhen Liu
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/195824 Open Access
Saeed Ahmadizadeh, Jafar Zarei, Hamid Reza Karimi
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/829715 Open Access
Wendong Gai, Honglun Wang, Jing Zhang, Yuxia Li
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/452653 Open Access
Y. D. Song, Qian Cao, Xiaoqiang Du, Hamid Reza Karimi
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/375840 Open Access
Yalin Wang, Xiaofang Chen, Weihua Gui, Chunhua Yang, Lou Caccetta, Honglei Xu
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/841780 Open Access
Yan Dong, Kai Jing, Hexu Sun, Yi Zheng
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/525014 Open Access
Shibo Cai, Shunlei Wu, Guanjun Bao
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/375483 Open Access
Wei Shen, Jihai Jiang, Xiaoyu Su, Hamid Reza Karimi
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/615608 Open Access
Hai-Feng Shen, Xin-Jian Zhu, Meng Shao, Hong-fei Cao
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/538237 Open Access
Yigang Cen, Fangfei Wang, Ruizhen Zhao, Lihong Cui, Lihui Cen, Zhenjiang Miao, Yanming Cen
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/864132 Open Access
Zool H. Ismail, Matthew W. Dunnigan
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/732738 Open Access
Shijie Zhang, Yi Ning
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/958597 Open Access
Shuichi Mochizuki, Hiroyuki Ichihara
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/854631 Open Access
Haiping Pang, Xiuqin Yang
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/863168 Open Access
Xie Li, Huang Caimou, Hu Haoji
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/683249 Open Access
S. I. Serna-Garcés, R. E. Jiménez, C. A. Ramos-Paja
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/915146 Open Access
Tai-fu Li, Wei Jia, Wei Zhou, Ji-ke Ge, Yu-cheng Liu, Li-zhong Yao
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/983051 Open Access
Hongyan Shi, Dingding Wang, Decheng Yuan, Tianran Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/587841 Open Access
Qing-hui Wang, Ting-ting Lu, Meng-long Liu, Li-feng Wei
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/706064 Open Access
Zuliang Lu
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/302935 Open Access
Zheng-Fan Liu, Chen-Xiao Cai, Yun Zou
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/416292 Open Access
Li Qiu, Fengqi Yao, Xiaopin Zhong
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/715072 Open Access
Chaofang Hu, Yanwen Liu
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/560785 Open Access
Yan Li, Weihai Zhang, Xikui Liu
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/356746 Open Access
Liu Jianwei, Guo Longchuan, Zuo Xin, Liang Huaqing
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/251340 Open Access
Xiaohu Li, Feng Xu, Jinhua Zhang, Sunan Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/872790 Open Access
Jing Liu, ChongZhao Han, XiangHua Yao, Feng Lian
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/548979 Open Access
Liu Jing, Han ChongZhao, Yao XiangHua, Lian Feng
J. Appl. Math. 2013 (SI16), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/804640 Open Access
Back to Top