Mathematical Engineering and Control with Applications
VOL. 2013 · NO. SI17 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Mamdouh M. El Kady, Martin J. Bohner, J. Liang, Mouffak Benchohra
J. Appl. Math. 2013 (SI17), 1, (2013) DOI: 10.1155/2013/383648 Open Access
No abstract available
Liqiong Shi, Zhijun Li, Enmin Feng, Yila Bai, Yu Yang
J. Appl. Math. 2013 (SI17), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/760378 Open Access
Yen-Liang Pan, Yi-Sheng Huang, Yi-Shun Weng, Weimin Wu, MuDer Jeng
J. Appl. Math. 2013 (SI17), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/294835 Open Access
Linlin Ou, Yuan Su, Xuanguang Chen
J. Appl. Math. 2013 (SI17), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/926430 Open Access
Xiuchun Li, Jianhua Gu, Wei Xu
J. Appl. Math. 2013 (SI17), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/501421 Open Access
F. J. Castillo-Garcia, A. San Millan-Rodriguez, V. Feliu-Batlle, L. Sanchez-Rodriguez
J. Appl. Math. 2013 (SI17), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/197186 Open Access
Hasan Bulut, Münevver Tuz, Tolga Akturk
J. Appl. Math. 2013 (SI17), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/952614 Open Access
David Moreno-Salinas, Dictino Chaos, Jesús Manuel de la Cruz, Joaquín Aranda
J. Appl. Math. 2013 (SI17), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/803548 Open Access
Ming Xu, Yan Wei, Shengli Liu
J. Appl. Math. 2013 (SI17), 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/107674 Open Access
Bin Dai, A. J. Han Vinck, Yuan Luo
J. Appl. Math. 2013 (SI17), 1-17, (2013) DOI: 10.1155/2013/423619 Open Access
Back to Top