Mathematical and Numerical Modeling of Information Dissemination in Mobile Networks
VOL. 2013 · NO. SI15 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Pin-Han Ho, Chih-Hao Lin, Anyi Chen
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-2, (2013) DOI: 10.1155/2013/590872 Open Access
No abstract available
Jiaxu Chen, Yazhe Tang, Chengchen Hu, Guijuan Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/597981 Open Access
Xianglin Wei, Jianhua Fan, Ziyi Lu, Ke Ding
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/409539 Open Access
Frank Yeong-Sung Lin, Chiu-Han Hsiao, Kuo-Chung Chu, Yi-Heng Liu
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-19, (2013) DOI: 10.1155/2013/517846 Open Access
Tsung-Han Lee, Hung-Chi Chu, Lin-Huang Chang, Hung-Shiou Chiang, Yen-Wen Lin
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/242483 Open Access
Chien-Sheng Chen, Yi-Jen Chiu, Chin-Tan Lee, Jium-Ming Lin
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/953048 Open Access
Pei-Yu Chen, Frank Yeong-Sung Lin
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/207141 Open Access
Won Il Kim, Rong Xiong, Qiuguo Zhu, Jun Wu
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-4, (2013) DOI: 10.1155/2013/601652 Open Access
Hung-Chi Chu, Tsung-Han Lee, Lin-huang Chang, Chung-Jie Li
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/541240 Open Access
Wen-Chien Hung, Sun-Jen Huang, Feng-Ming Yang, Chun-Yen Hsu
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/548564 Open Access
Chih-Hao Lin, Jiun-De He
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/214814 Open Access
Yuanxuan Li, Gang Zhu, Siyu Lin, Ke Guan, Bo Ai
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/876191 Open Access
Chih-Hao Lin, Chia-Chun Chuang
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/986985 Open Access
Frank Yeong-Sung Lin, Yu-Shun Wang, Ming-Yang Huang
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/518213 Open Access
Hsiang-Fu Yu, Yao-Tien Wang, Jong-Yih Kuo, Chu-Yi Chien
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/930316 Open Access
Hsiang-Fu Yu
J. Appl. Math. 2013 (SI15), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/629350 Open Access
Back to Top