Game Theory and Applications in Economics
VOL. 2013 · NO. SI08 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Deng-Feng Li, Jie Yang
J. Appl. Math. 2013 (SI08), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/697261 Open Access
Luís Carvalho
J. Appl. Math. 2013 (SI08), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/248968 Open Access
Fang Xu, DaQun Zhang, GuoLiang Yang, WenBin Liu
J. Appl. Math. 2013 (SI08), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/879325 Open Access
Jun Xu
J. Appl. Math. 2013 (SI08), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/768168 Open Access
S. S. Askar
J. Appl. Math. 2013 (SI08), 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/809795 Open Access
Aiyuan Tao, Yingjun Zhu, Xiangqing Zou
J. Appl. Math. 2013 (SI08), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/320712 Open Access
You-Hua Chen, Xiao-Wei Wen
J. Appl. Math. 2013 (SI08), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/480401 Open Access
Peng Sun
J. Appl. Math. 2013 (SI08), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/368296 Open Access
Ai-nong Zhou
J. Appl. Math. 2013 (SI08), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/426345 Open Access
Back to Top