Advanced Techniques in Computational Mechanics
VOL. 2013 · NO. SI01 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Gang Li, Wen Wang, Hong-Nan Li
J. Appl. Math. 2013 (SI01), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/219537 Open Access
Mingzhu Li, Lijuan Chen, Qiang Ma
J. Appl. Math. 2013 (SI01), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/962165 Open Access
Shengwei Yao, Xiwen Lu, Zengxin Wei
J. Appl. Math. 2013 (SI01), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/730454 Open Access
Baoping Zhi, Zhenyue Ma
J. Appl. Math. 2013 (SI01), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/802546 Open Access
Back to Top