Advances in Mathematical Methods for Image and Signal Processing
VOL. 2013 · NO. SI02 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Ying Luo, Qun Zhang, Guozheng Wang, Youqing Bai
J. Appl. Math. 2013 (SI02), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/715848 Open Access
Manyu Xiao, Jianghu Lu, Gongnan Xie
J. Appl. Math. 2013 (SI02), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/785824 Open Access
Hong-bin Tu, Li-min Xia, Lun-zheng Tan
J. Appl. Math. 2013 (SI02), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/506752 Open Access
Fereshteh Nayyeri, Mohammad Faidzul Nasrudin
J. Appl. Math. 2013 (SI02), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/749429 Open Access
Back to Top