VOL. 34 · NO. 2 | December 2011
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Kae INOUE, Hitoshi NAKADA
Tokyo J. Math. 34 (2), 289-302, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931385
Naoyuki MONDEN
Tokyo J. Math. 34 (2), 303-312, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931386
Daisuke SHIOMI
Tokyo J. Math. 34 (2), 313-318, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931387
KEYWORDS: 14H40, 11M38
Akihiko OKAMOTO
Tokyo J. Math. 34 (2), 319-326, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931388
KEYWORDS: 11F11, 11F20
Kenji NISHIHARA
Tokyo J. Math. 34 (2), 327-343, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931389
Włodzimierz FECHNER
Tokyo J. Math. 34 (2), 345-352, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931390
KEYWORDS: 26A09, 26A51‎, 26D10, 34A40, 34K38, ‎39B62
Takuya OKAMOTO
Tokyo J. Math. 34 (2), 353-366, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931391
KEYWORDS: 40B05, 11M41
Yasutsugu FUJITA, Nobuhiro TERAI
Tokyo J. Math. 34 (2), 367-381, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931392
KEYWORDS: 11D25, 11G05
Makoto MAEJIMA, Yohei UEDA
Tokyo J. Math. 34 (2), 383-406, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931393
KEYWORDS: 60E07, 60G51, 60F05
Masato KURIHARA
Tokyo J. Math. 34 (2), 407-428, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931394
Vincent BLANLŒIL, Osamu SAEKI
Tokyo J. Math. 34 (2), 429-443, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931395
KEYWORDS: 57Q45, 57Q60, 32S55
Thomas A. IVEY, Patrick J. RYAN
Tokyo J. Math. 34 (2), 445-471, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931396
Masanori KIMURA, Kōta YOSHIOKA
Tokyo J. Math. 34 (2), 473-491, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931397
KEYWORDS: 14D20
Toshiki NAKASHIMA, Miki SHIMOJO
Tokyo J. Math. 34 (2), 493-506, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931398
KEYWORDS: 05E10, 17B20, 17B37
Hironobu KIMURA
Tokyo J. Math. 34 (2), 507-524, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931399
KEYWORDS: 53C45, 33C80
Antonio RUSSO, Alfonsina TARTAGLIONE
Tokyo J. Math. 34 (2), 525-533, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931400
KEYWORDS: 76D05, 76D03, 76D07, 35Q30
Takeshi IIDA, Yasuo Komori-FURUYA, Enji SATO
Tokyo J. Math. 34 (2), 535-545, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931401
KEYWORDS: 42B20, 42B25
Yasuyuki OKA
Tokyo J. Math. 34 (2), 547-567, (December 2011) DOI: 10.3836/tjm/1327931402
KEYWORDS: 46F05, 46F15, 81S30
Back to Top