Stochastic Optimization: Theory and Applications
VOL. 2013 · NO. SI26 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Bin Wang, Lotfollah Najjar, Neal N. Xiong, Rung Ching Chen
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-2, (2013) DOI: 10.1155/2013/949131 Open Access
No abstract available
Guiling Li, Weihai Zhang
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/805829 Open Access
Chunping Liu, Rong Xiong, Jianxin Xu, Jun Wu
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/245372 Open Access
R. T. N. Cardoso, R. H. C. Takahashi, F. R. B. Cruz
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/801734 Open Access
Hao Chang, Xi-min Rong
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/348059 Open Access
Zhao Wu, Naixue Xiong, Yannong Huang, Qiong Gu, Chunyang Hu, Zhongbo Wu, Bo Hang
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/407267 Open Access
Pengju Duan, Min Ren, Shilong Fei
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/729636 Open Access
Wen Wan, Jeffrey B. Birch
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/103591 Open Access
Hongju Cheng, Yongzhao Chen, Naixue Xiong, Feifei Li
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/502381 Open Access
Xin Song, Jingguo Ren, Qiuming Li
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/245609 Open Access
Wang Bin, Yang Wenfang, Wang Jinkuan
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/295493 Open Access
Fengming Xin, Jinkuan Wang, Qiang Zhao, Yuhuan Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/725058 Open Access
Rongquan Bai, Zuoquan Zhang, Menggang Li
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/682159 Open Access
Xuefeng Yan, Yong Zhou, Yan Wen, Xudong Chai
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/831273 Open Access
Lifeng Li, Sanyang Liu, Jianke Zhang
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/383692 Open Access
Saeed Ketabchi, Malihe Behboodi-Kahoo
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/735916 Open Access
P. Niamsup, G. Rajchakit
J. Appl. Math. 2013 (SI26), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/368259 Open Access
Back to Top