Intelligent Modeling and Verification
VOL. 2013 · NO. SI10 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Guiming Luo, Graziano Chesi, Xiaoyu Song, Xiaojing Yang
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-2, (2013) DOI: 10.1155/2013/791363 Open Access
No abstract available
Rui Wang, Wanwei Liu, Tun Li, Xiaoguang Mao, Ji Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/462532 Open Access
Guowu Yang, William N. N. Hung, Xiaoyu Song, Wensheng Guo
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/709071 Open Access
Tao Sun, Xinming Ye
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/595897 Open Access
Liang Song, Jianmin Wang, Lijie Wen, Hui Kong
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-24, (2013) DOI: 10.1155/2013/962765 Open Access
Xinyan Gao, Ning Zhou, Jinzhao Wu, Dakui Li
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/740194 Open Access
Yulai Zhang, Kueiming Lo, Yang Su
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/781856 Open Access
Jiafang Wang, Zhiyong Feng, Chao Xu
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/838694 Open Access
Weihua Zhang, Yi Zhang, Chaobang Gao, Jiliu Zhou
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/605469 Open Access
Mo Xia, Kueiming Lo, Shuangjia Shao, Mian Sun
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/470139 Open Access
Min Zhou, Fei He, Bow-Yaw Wang, Ming Gu, Jiaguang Sun
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/964682 Open Access
Koichi Kobayashi, Kunihiko Hiraishi
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/654059 Open Access
Dan Fan, Kueiming Lo
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/318786 Open Access
Zheng-Cai Lu, Zheng Qin, Qiao Jing, Lai-Xiang Shan
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/837281 Open Access
Zhiping Shi, Weiqing Gu, Xiaojuan Li, Yong Guan, Shiwei Ye, Jie Zhang, Hongxing Wei
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/160875 Open Access
Ning Zhou, Jinzhao Wu, Xinyan Gao
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/272781 Open Access
Xi Lin, Hehua Zhang, Ming Gu
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/934349 Open Access
Jie Zhang, Danwen Mao, Yong Guan
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/218492 Open Access
Rui Wang, Yong Guan, Luo Liming, Xiaojuan Li, Jie Zhang
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/721624 Open Access
Xibin Zhao, Hehua Zhang, Yu Jiang, Songzheng Song, Xun Jiao, Ming Gu
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/138037 Open Access
Yanxia Sun, Zenghui Wang, Barend Jacobus van Wyk
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/873670 Open Access
Pengcheng Han, Junping Du, Ming Fang
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/420286 Open Access
Tao Wang, William N. N. Hung
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/285967 Open Access
Xibin Zhao, Zhiyang You, Hai Wan
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/216186 Open Access
Zhiqiang Li, Hanwu Chen, Guowu Yang, Wenjie Liu
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/291410 Open Access
Li Zou, Deqin Yan, Hamid Reza Karimi, Peng Shi
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/350123 Open Access
Anping He, Jinzhao Wu, Shihan Yang, Yongquan Zhou, Juan Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/739253 Open Access
Jiantao Zhou, Jing Liu, Jinzhao Wu, Guodong Zhong
J. Appl. Math. 2013 (SI10), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/138287 Open Access
Back to Top