VOL. 40 · NO. 2 | April, 1969
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Front Matter
Ann. Math. Statist. 40 (2), (April, 1969) Open Access
No abstract available
Articles
H. K. Brons, H. D. Brunk, W. E. Franck, D. L. Hanson
Ann. Math. Statist. 40 (2), 339-355, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697698 Open Access
No abstract available
R. H. Farrell
Ann. Math. Statist. 40 (2), 356-365, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697699 Open Access
No abstract available
Bruce L. Miller, Arthur F. Veinott Jr.
Ann. Math. Statist. 40 (2), 366-370, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697700 Open Access
No abstract available
M. T. Boswell, H. D. Brunk
Ann. Math. Statist. 40 (2), 371-380, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697701 Open Access
Lloyd Fisher, John W. Van Ness
Ann. Math. Statist. 40 (2), 381-392, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697702 Open Access
Robert H. Berk
Ann. Math. Statist. 40 (2), 393-398, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697703 Open Access
Michael Sharpe
Ann. Math. Statist. 40 (2), 399-407, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697704 Open Access
No abstract available
David A. Harville
Ann. Math. Statist. 40 (2), 408-416, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697705 Open Access
Peter J. Bickel, Joseph A. Yahav
Ann. Math. Statist. 40 (2), 417-426, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697706 Open Access
Y. S. Chow
Ann. Math. Statist. 40 (2), 427-433, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697707 Open Access
No abstract available
Roger Cuppens
Ann. Math. Statist. 40 (2), 434-444, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697708 Open Access
No abstract available
Melvin N. Woinsky, Ludwik Kurz
Ann. Math. Statist. 40 (2), 445-455, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697709 Open Access
No abstract available
William F. Stout, Y. S. Chow
Ann. Math. Statist. 40 (2), 456-461, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697710 Open Access
No abstract available
C. Villegas
Ann. Math. Statist. 40 (2), 462-466, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697711 Open Access
No abstract available
Dennis C. Gilliland
Ann. Math. Statist. 40 (2), 467-474, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697712 Open Access
No abstract available
Ellen S. Hertz
Ann. Math. Statist. 40 (2), 475-479, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697713 Open Access
D. Mejzler, I. Weissman
Ann. Math. Statist. 40 (2), 480-491, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697714 Open Access
No abstract available
Edward J. Dudewicz
Ann. Math. Statist. 40 (2), 492-497, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697715 Open Access
B. L. Raktoe
Ann. Math. Statist. 40 (2), 498-504, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697716 Open Access
Burgess Davis
Ann. Math. Statist. 40 (2), 505-508, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697717 Open Access
No abstract available
Edward Paulson
Ann. Math. Statist. 40 (2), 509-516, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697718 Open Access
Harold J. Kushner
Ann. Math. Statist. 40 (2), 517-526, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697719 Open Access
No abstract available
David Siegmund
Ann. Math. Statist. 40 (2), 527-531, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697720 Open Access
D. J. Daley
Ann. Math. Statist. 40 (2), 532-539, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697721 Open Access
No abstract available
Richard H. Jones
Ann. Math. Statist. 40 (2), 540-548, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697722 Open Access
Michael D. Perlman
Ann. Math. Statist. 40 (2), 549-567, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697723 Open Access
No abstract available
R. M. Loynes
Ann. Math. Statist. 40 (2), 568-574, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697724 Open Access
M. H. DeGroot, N. Starr
Ann. Math. Statist. 40 (2), 575-582, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697725 Open Access
Clifford Hildreth
Ann. Math. Statist. 40 (2), 583-594, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697726 Open Access
R. E. Barlow, F. Proschan
Ann. Math. Statist. 40 (2), 595-600, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697727 Open Access
Walter Philipp
Ann. Math. Statist. 40 (2), 601-609, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697728 Open Access
No abstract available
Madan Lal Puri, Pranab Kumar Sen
Ann. Math. Statist. 40 (2), 610-618, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697729 Open Access
Madan L. Puri, Prem S. Puri
Ann. Math. Statist. 40 (2), 619-632, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697730 Open Access
Robert I. Jennrich
Ann. Math. Statist. 40 (2), 633-643, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697731 Open Access
No abstract available
Notes
Barry H. Margolin, Frederick Mosteller
Ann. Math. Statist. 40 (2), 644-647, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697732 Open Access
No abstract available
R. A. Olshen, D. O. Siegmund
Ann. Math. Statist. 40 (2), 648-652, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697733 Open Access
Isaac Meilijson
Ann. Math. Statist. 40 (2), 653-657, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697734 Open Access
No abstract available
K. L. Mehra, P. K. Sen
Ann. Math. Statist. 40 (2), 658-664, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697735 Open Access
B. J. McCabe
Ann. Math. Statist. 40 (2), 665-666, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697736 Open Access
No abstract available
Arthur Nadas
Ann. Math. Statist. 40 (2), 667-671, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697737 Open Access
No abstract available
V. P. Godambe
Ann. Math. Statist. 40 (2), 672-676, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697738 Open Access
Benton Jamison, Steven Orey
Ann. Math. Statist. 40 (2), 677-678, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697739 Open Access
No abstract available
Henry B. Mann
Ann. Math. Statist. 40 (2), 679-680, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697740 Open Access
No abstract available
Michael J. Wichura
Ann. Math. Statist. 40 (2), 681-687, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697741 Open Access
C. C. Heyde
Ann. Math. Statist. 40 (2), 688-691, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697742 Open Access
R. M. Meyer
Ann. Math. Statist. 40 (2), 692-693, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697743 Open Access
No abstract available
U. Krengel, L. Sucheston
Ann. Math. Statist. 40 (2), 694-696, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697744 Open Access
No abstract available
Somesh Das Gupta
Ann. Math. Statist. 40 (2), 697-701, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697745 Open Access
No abstract available
Jan M. Hoem
Ann. Math. Statist. 40 (2), 702-703, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697746 Open Access
No abstract available
Rasul A. Khan
Ann. Math. Statist. 40 (2), 704-709, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697747 Open Access
Y. S. Sathe, S. D. Varde
Ann. Math. Statist. 40 (2), 710-714, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697748 Open Access
No abstract available
D. H. Root
Ann. Math. Statist. 40 (2), 715-718, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697749 Open Access
No abstract available
Articles
K. S. Banerjee
Ann. Math. Statist. 40 (2), 719, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697750 Open Access
No abstract available
News
Ann. Math. Statist. 40 (2), 720-727, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697751 Open Access
No abstract available
Ann. Math. Statist. 40 (2), 728-740, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697752 Open Access
No abstract available
Publications
Ann. Math. Statist. 40 (2), 741, (April, 1969) DOI: 10.1214/aoms/1177697753 Open Access
No abstract available
Back Matter
Ann. Math. Statist. 40 (2), (April, 1969) Open Access
No abstract available
Back to Top