Advanced Nonlinear Dynamics of Population Biology and Epidemiology
VOL. 2014 · NO. SI01 | 2014
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Weiming Wang, Yun Kang, Malay Banerjee, Kaifa Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-3, (2014) DOI: 10.1155/2014/214514
No abstract available
Min Zhao, Chuanjun Dai
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/169609
Yongzhen Pei, Li Changguo, Qianyong Wu, Yunfei Lv
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/678723
Lei Zhang, Zhibin Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-15, (2014) DOI: 10.1155/2014/675378
Chao Liu, Wenquan Yue, Peiyong Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-22, (2014) DOI: 10.1155/2014/639405
Shufen Zhao, Minghui Song
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/518695
Xiujuan Wu, Yong Luo, Yizheng Hu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/679131
Liping Feng, Hongbin Wang, Qi Han, Qingshan Zhao, Lipeng Song
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/212478
Nan Wang, Jingmei Pang, Jinliang Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/740256
Lei Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/130851
Ping Bi, Heying Xiao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/723159
Yahong Peng, Tonghua Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/738682
Xiaohong Tian, Rui Xu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/795320
Caijuan Yan, Jianwen Jia
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/109372
Meng-Rong Li, Yu-Ju Lin, Tzong-Hann Shieh
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/840891
Mustafa A. Obaid, A. M. Elaiw
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/650371
Jinxian Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/624897
Tianran Zhang, Qingming Gou
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/510671
Can Chen, Yanni Xiao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/414383
Pan Tang, Daqing Xu, Qing Dai, Tingting Huang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/685468
Zhenguo Luo
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/812867
Tianran Zhang, Qingming Gou, Xiaoli Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-11, (2014) DOI: 10.1155/2014/201094
Xuehui Ji, Sanling Yuan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-18, (2014) DOI: 10.1155/2014/831573
Xinze Lian, Guichen Lu, Hailing Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/149801
Jianping Wang, Shujing Gao, Yueli Luo, Dehui Xie
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/841367
Wencai Zhao, Yulin Liu, Tongqian Zhang, Xinzhu Meng
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-18, (2014) DOI: 10.1155/2014/963072
Kai Wang, Xueliang Zhang, Zhidong Teng, Lei Wang, Liping Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-13, (2014) DOI: 10.1155/2014/576365
Lei Wang, Zhidong Teng, Long Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-18, (2014) DOI: 10.1155/2014/249623
Xiaolin Fan, Zhidong Teng, Haijun Jiang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-12, (2014) DOI: 10.1155/2014/172380
Jinqing Zhao, Maoxing Liu, Wanwan Wang, Panzu Yang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/610959
Yang Gao, Shengqiang Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/176493
Wentao Wang, Bingwen Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-17, (2014) DOI: 10.1155/2014/967328
Xiaomei Feng, Zhidong Teng, Fengqin Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/304568
Longxing Qi, Jing-an Cui, Tingting Huang, Fengli Ye, Longzhi Jiang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/972189
Fei Wang, Linhua Wang, Peng Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/875474
Yanhui Zhai, Ying Xiong, Xiaona Ma
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-8, (2014) DOI: 10.1155/2014/686274
Xun-Yang Wang, Hai-Feng Huo, Qing-Kai Kong, Wei-Xuan Shi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-18, (2014) DOI: 10.1155/2014/954069
Feng Rao
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/356013
Hai-Feng Huo, Guang-Ming Qiu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-9, (2014) DOI: 10.1155/2014/289349
Jing’an Cui, Zhanmin Wu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-6, (2014) DOI: 10.1155/2014/424610
Chunji Huang, Aijun Fan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/173952
Mingming Li, Xianning Liu
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/131257
Chenxi Dai, Cui Ma, Lijuan Song, Kaifa Wang
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-5, (2014) DOI: 10.1155/2014/546795
Li Zu, Daqing Jiang, Donal O’Regan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/320460
Guihua Li, Gaofeng Li
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/930541
Xueyong Zhou, Xiangyun Shi
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-14, (2014) DOI: 10.1155/2014/294052
Yapei Wang, Min Zhao, Chuanjun Dai, Xinhong Pan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-10, (2014) DOI: 10.1155/2014/451757
Yongfei Gao, P. J. Y. Wong, Y. H. Xia, Xiaoqing Yuan
Abstr. Appl. Anal. 2014 (SI01), 1-7, (2014) DOI: 10.1155/2014/130856
Back to Top