Switched Dynamics with Its Applications
VOL. 2013 · NO. SI56 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Yuan-Wei Tseng, Yu-Ning Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/590524 Open Access
Hongjie Li, Ming Chen, Shigen Shen, Lin Li
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/621623 Open Access
Sendren Sheng-Dong Xu, Chih-Chiang Chen
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/681523 Open Access
Xianghong Zhang, Sanyi Tang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/280945 Open Access
Chung-Liang Chang, Bo-Han Wu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/972371 Open Access
M. De la Sen, A. Ibeas, S. Alonso-Quesada
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/382762 Open Access
Fei Chen, Fei Liu, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/359265 Open Access
Francisco Palacios-Quiñonero, Jesus Vicente-Rodrigo, Maria A. Molina-Hernández, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/870904 Open Access
Carmen Pérez, Francisco Benítez
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/472430 Open Access
Mingyu Fu, Jianfang Jiao, Shen Yin
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/681319 Open Access
Chia-Wei Lin, Tzuu-Hseng S. Li, Chung-Cheng Chen
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/286043 Open Access
Wei-Der Chang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/358010 Open Access
Liang Zhao, Jili Zhang, Ruobing Liang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/613043 Open Access
Xin-long Luo, Jia-ru Lin, Wei-ling Wu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/845459 Open Access
Guoxin Chen, Zhengrong Xiang, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-12, (2013) DOI: 10.1155/2013/320703 Open Access
Yuan-Wei Tseng, Jer-Guang Hsieh
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/715026 Open Access
Shih-Chung Chen, Chao-Lin Kuo, Chia-Hung Lin, Chih-Hung Hsu, Chien-Kuo Tsui
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/931285 Open Access
Xunyuan Yin, Yingbo Sun, Changhong Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/737146 Open Access
Meng-Hui Wang, Her-Terng Yau, Tai-Yuan Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI56), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/371064 Open Access
Back to Top