Stability Analysis Including Monostability and Multistability in Dynamical System and Applications
VOL. 2013 · NO. SI55 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Front Matter
Zhenkun Huang, Anke Meyer-Baese, Chunhua Feng, P. Balasubramaniam, Kelin Li, Eva Kaslik
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), (2013) DOI: 10.1155/2014/695653 Open Access
No abstract available
Articles
Yuanhua Lin
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/276972 Open Access
Bingbing Xu, Lixin Gao, Yan Zhang, Xiaole Xu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/357971 Open Access
Taixiang Sun, Qiuli He, Hongjian Xi, Weiyong Yu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/268721 Open Access
Ling Zhang, Jingmei Pang, Jinliang Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/354287 Open Access
Shui-Li Chen, Jin-Lan Huang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/929178 Open Access
Peiguang Wang, Xiaowei Liu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-4, (2013) DOI: 10.1155/2013/827482 Open Access
Qiuli He, Taixiang Sun, Hongjian Xi
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-4, (2013) DOI: 10.1155/2013/456530 Open Access
Song-Zhi Su, Shu-Yuan Chen
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/436062 Open Access
Sheng Wang, Wenbin Liu, Zhengguang Guo, Weiming Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/216913 Open Access
Honghua Bin
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/517036 Open Access
Guo-Rong Cai, Shui-Li Chen
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/617618 Open Access
Honghua Bin
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/508247 Open Access
Li Wan, Qinghua Zhou, Zhigang Zhou, Pei Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI55), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/384981 Open Access
Back to Top