VOL. 46 · NO. 1 | June 2023
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Hiroaki ITO
Tokyo J. Math. 46 (1), 1-18, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179364
KEYWORDS: 11K50
Yoshiyuki OHYAMA, Migiwa SAKURAI
Tokyo J. Math. 46 (1), 19-31, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179365
KEYWORDS: 57K12, 57K10
Minoru TANAKA, Toyohiro AKAMATSU, Robert SINCLAIR, Masaru YAMAGUCHI
Tokyo J. Math. 46 (1), 33-45, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179366
KEYWORDS: 53C22
Ryuya NAMBA
Tokyo J. Math. 46 (1), 47-62, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179372
KEYWORDS: 41A25, 41A36, 60F05
Shinji OHNO
Tokyo J. Math. 46 (1), 63-91, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179367
KEYWORDS: 53C35
Hideo KOJIMA
Tokyo J. Math. 46 (1), 93-109, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179385
KEYWORDS: 14R20, 14R05, 14J26
Chikara NAKAYAMA
Tokyo J. Math. 46 (1), 111-124, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179376
KEYWORDS: 14A21, 14F45
Naoya HATANO, Ryota KAWASUMI, Takahiro ONO
Tokyo J. Math. 46 (1), 125-160, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179373
KEYWORDS: 42B35, 42B25
V. V. BAVULA
Tokyo J. Math. 46 (1), 161-191, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179377
KEYWORDS: 16D70, 16D60, 16K20, 16S36, 16S32, 16D25, 16W20
Masahiro KAWAMATA, Kazuhiro SHIBUYA
Tokyo J. Math. 46 (1), 193-212, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179374
KEYWORDS: 58A15, 58A17
Michał JABŁONOWSKI
Tokyo J. Math. 46 (1), 213-230, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179382
KEYWORDS: 57K10
SARENHU
Tokyo J. Math. 46 (1), 231-253, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179375
KEYWORDS: 22E27
Keng Hao OOI
Tokyo J. Math. 46 (1), 255-281, (June 2023) DOI: 10.3836/tjm/1502179383
KEYWORDS: 31C15, 42B25
Back to Top