VOL. 39 · NO. 1 | June 2016
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Naoki KUMAKAWA
Tokyo J. Math. 39 (1), 1-15, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1471873310
Soichi IKEDA, Kaneaki MATSUOKA
Tokyo J. Math. 39 (1), 17-38, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367257
KEYWORDS: 11M32
Tatsuya NOGAWA
Tokyo J. Math. 39 (1), 39-44, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1471873311
KEYWORDS: 46J10, 47B48
Alexander KOLPAKOV, Jun MURAKAMI
Tokyo J. Math. 39 (1), 45-67, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1471873312
Takuya AOKI
Tokyo J. Math. 39 (1), 69-81, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367258
Makoto KANOU, Tomohiko SATO, Kazuo WATANABE
Tokyo J. Math. 39 (1), 83-100, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367259
KEYWORDS: 35B65, 35Q60, 35Q61, 35R01, 76N10, 76W05
Kazuaki MURAKAMI
Tokyo J. Math. 39 (1), 101-132, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367260
KEYWORDS: 11R23, 11R29, BC05
Kathleen HAKE, Blake MELLOR, Matt PITTLUCK
Tokyo J. Math. 39 (1), 133-156, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367261
KEYWORDS: 57M25, 05C10
Seiichi KAMADA, Hiroshi TAMARU, Koshiro WADA
Tokyo J. Math. 39 (1), 157-171, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367262
KEYWORDS: 57M25, 53C35
Isami KOGA, Yasuyuki NAGATOMO
Tokyo J. Math. 39 (1), 173-185, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367263
KEYWORDS: 53C40
Jiro NOMURA
Tokyo J. Math. 39 (1), 187-197, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367264
KEYWORDS: 11R29, 11R42
Jiashan ZHENG
Tokyo J. Math. 39 (1), 199-214, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367265
KEYWORDS: 35K57, 35B33, 35K10
Masaya KAWAMURA
Tokyo J. Math. 39 (1), 215-224, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367266
KEYWORDS: 53C44, 53C55, 32W20
Takao KOMATSU
Tokyo J. Math. 39 (1), 225-239, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367267
KEYWORDS: 05A15, 05A40, 11B37, 11B75
Noboru AOKI, Shota KOJIMA
Tokyo J. Math. 39 (1), 241-269, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1471873313
KEYWORDS: 97I70, 30D05, 33B10
Yoshio YAMADA, Yusuke YOSHIDA
Tokyo J. Math. 39 (1), 271-292, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1459367268
KEYWORDS: 35B40, 35J61, 35K57, 35R09, 92D25
Takahiro NOI
Tokyo J. Math. 39 (1), 293-327, (June 2016) DOI: 10.3836/tjm/1471873314
KEYWORDS: 42B35, 42B25, 46E30
Back to Top