VOL. 20 · NO. 1 | June 1997
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Teruhiko SOMA, Hideyuki SUGAI, Akira YASUHARA
Tokyo J. Math. 20 (1), 1-11, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042393
Themis KOUFOGIORGOS
Tokyo J. Math. 20 (1), 13-22, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042394
Yuichi YAMADA
Tokyo J. Math. 20 (1), 23-33, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042395
No abstract available
Koji TOJO
Tokyo J. Math. 20 (1), 35-43, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042396
No abstract available
Chie NODA
Tokyo J. Math. 20 (1), 45-50, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042397
Joon-Sik PARK, Yusuke SAKANE
Tokyo J. Math. 20 (1), 51-61, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042398
No abstract available
Qing HUANG, Kiyoshi MOCHIZUKI
Tokyo J. Math. 20 (1), 63-66, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042399
No abstract available
Shoshichi KOBAYASHI, Eriko SHINOZAKI
Tokyo J. Math. 20 (1), 67-72, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042400
No abstract available
Kōjun ABE, Ichiro YOKOTA
Tokyo J. Math. 20 (1), 73-86, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042401
No abstract available
Kōjun ABE, Ichiro YOKOTA
Tokyo J. Math. 20 (1), 87-105, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042402
No abstract available
Ichiro TSUKAMOTO
Tokyo J. Math. 20 (1), 107-121, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042403
No abstract available
Jürgen HILLE
Tokyo J. Math. 20 (1), 123-127, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042404
George GALANIS, Efstathios VASSILIOU
Tokyo J. Math. 20 (1), 129-137, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042405
Yuki SUZUKI
Tokyo J. Math. 20 (1), 139-172, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042406
No abstract available
Hisayoshi SATO
Tokyo J. Math. 20 (1), 173-185, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042407
No abstract available
Kimirô SANO
Tokyo J. Math. 20 (1), 187-204, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042408
Shinzo KAWAMURA
Tokyo J. Math. 20 (1), 205-217, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042409
Takako ABE, Enji SATO
Tokyo J. Math. 20 (1), 219-240, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042410
No abstract available
Ming MEI, Kenji NISHIHARA
Tokyo J. Math. 20 (1), 241-264, (June 1997) DOI: 10.3836/tjm/1270042411
Back to Top