VOL. 7 · NO. 3 | 1955
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Front Matter
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), (1955)
No abstract available
Articles
Yosio Mutô
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 141-145, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245050
KEYWORDS: 53.0X
No abstract available
Shigeru Ishihara, Morio Obata
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 146-150, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245051
KEYWORDS: 53.1X
No abstract available
Tetsuzo Fukami, Shigeru Ishihara
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 151-156, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245052
KEYWORDS: 53.1X
No abstract available
Yasuo Nasu
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 157-165, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245053
KEYWORDS: 52.0X
No abstract available
Shigeru Tsurumi
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 166-170, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245054
KEYWORDS: 60.0X
No abstract available
Takuya Saeki
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 171-176, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245055
KEYWORDS: 56.0X
No abstract available
Noboru Suzuki
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 177-185, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245056
KEYWORDS: 46.2X
No abstract available
Noboru Suzuki
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 186-191, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245057
KEYWORDS: 46.2X
No abstract available
Yosinao Misonou
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 192-205, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245058
KEYWORDS: 46.2X
No abstract available
Hisaharu Umegaki
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 206-211, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245059
KEYWORDS: 46.2X
No abstract available
Toshio Umezawa
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 212-228, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245060
KEYWORDS: 28.0X
No abstract available
Chuji Tanaka
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 229-239, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245061
KEYWORDS: 28.0X
No abstract available
V. F. Cowling
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 240-242, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245062
KEYWORDS: 40.0X
No abstract available
Shin-ichi Izumi, Tamotsu Tsuchikura
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 243-251, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245063
KEYWORDS: 42.2X
No abstract available
Masakiti Kinukawa
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 252-264, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245064
KEYWORDS: 42.2X
No abstract available
Kôsi Kanno
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 265-278, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245065
KEYWORDS: 42.2X
No abstract available
Hiroshi Hirokawa
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 279-295, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245066
KEYWORDS: 40.0X
No abstract available
Hiroshi Hirokawa
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), 297-298, (1955) DOI: 10.2748/tmj/1178245067
KEYWORDS: 42.2X
No abstract available
Back Matter
Tohoku Math. J. (2) 7 (3), (1955)
No abstract available
Back to Top