VOL. 53 · NO. 3 | July 2016
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Kohei Suzuki, Toshihiro Uemura
Osaka J. Math. 53 (3), 567-590, (July 2016)
KEYWORDS: 60F05, 31C25
Takeshi Ikeda, Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse
Osaka J. Math. 53 (3), 591-619, (July 2016)
KEYWORDS: 14M15, 53D45
Shota Sakamoto
Osaka J. Math. 53 (3), 621-636, (July 2016)
KEYWORDS: 35Q20, 76P05, 82B40, 82C40
Isac Hedén
Osaka J. Math. 53 (3), 637-644, (July 2016)
KEYWORDS: 14R05, 14R20
Javier Martí nez, Vicente Muñoz
Osaka J. Math. 53 (3), 645-681, (July 2016)
KEYWORDS: 14C30, 14D20, 14L24, 32J25
Keizo Hasegawa, Yoshinobu Kamishima
Osaka J. Math. 53 (3), 683-703, (July 2016)
KEYWORDS: 32M10, 53A30, 53B35
Sang-Hyun Kim, Thomas Koberda
Osaka J. Math. 53 (3), 705-716, (July 2016)
KEYWORDS: 20F36, 20F65
Fábio Natali
Osaka J. Math. 53 (3), 717-729, (July 2016)
KEYWORDS: 35Q55, 93D15, 93B05, 93B07
Nobuo Iiyori, Masato Sawabe
Osaka J. Math. 53 (3), 731-750, (July 2016)
KEYWORDS: 20E15, 20D15
Naoto Yotsutani
Osaka J. Math. 53 (3), 751-765, (July 2016)
KEYWORDS: 51M20, 53C55
Teruhisa Kadokami, Noriko Maruyama, Tsuyoshi Sakai
Osaka J. Math. 53 (3), 767-773, (July 2016)
KEYWORDS: 11R02, 11R27, 57M25, 57M27
Hiroshi Kaneko, Hisaaki Matsumoto
Osaka J. Math. 53 (3), 775-798, (July 2016)
KEYWORDS: 11K45, 11K85, 94A20
Itsuko Hashimoto
Osaka J. Math. 53 (3), 799-811, (July 2016)
KEYWORDS: 35L60, 37K40
Kazumasa Inaba
Osaka J. Math. 53 (3), 813-842, (July 2016)
KEYWORDS: 58K60, 58K15, 37P05
Sho Hasui, Daisuke Kishimoto, Takashi Sato
Osaka J. Math. 53 (3), 843-854, (July 2016)
KEYWORDS: 57S15, 55P40, 55P60
Mitsuharu Ôtani, Shun Uchida
Osaka J. Math. 53 (3), 855-872, (July 2016)
KEYWORDS: 35K45, 35Q35, 76D03
Back to Top