VOL. 38 · NO. 2 | June 2015
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Tao Zheng
Kodai Math. J. 38 (2), 249-269, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403889
Seon Jeong Kim, Jiryo Komeda
Kodai Math. J. 38 (2), 270-288, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403890
Amer H. H. Al-Khaladi
Kodai Math. J. 38 (2), 289-301, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403891
Homare Tadano
Kodai Math. J. 38 (2), 302-309, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403892
Zhinan Xia
Kodai Math. J. 38 (2), 310-332, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403893
Yuan Ting Nai, Dongsheng Zhao
Kodai Math. J. 38 (2), 333-342, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403894
Yoshiaki Fukuma
Kodai Math. J. 38 (2), 343-351, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403895
Ali S. Janfada, Sajad Salami
Kodai Math. J. 38 (2), 352-364, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403896
Shinichi Mochizuki
Kodai Math. J. 38 (2), 365-429, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403897
Shahram Rezaei
Kodai Math. J. 38 (2), 430-436, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403898
Feng Du, Chuanxi Wu, Guanghan Li, Changyu Xia
Kodai Math. J. 38 (2), 437-450, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403899
Xiaohui Zhang, Xiaofan Zhao, Shuanhong Wang
Kodai Math. J. 38 (2), 451-469, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403900
Yuuta Murakami, Tatsuo Iguchi
Kodai Math. J. 38 (2), 470-491, (June 2015) DOI: 10.2996/kmj/1436403901
Back to Top