Complex Systems Modelling, Analysis, and Control
VOL. 2013 · NO. SI06 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Constantinos I. Siettos, Yannick De Decker, Georgios C. Georgiou
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-2, (2013) DOI: 10.1155/2013/508176 Open Access
No abstract available
Yi Zhao, Jianwen Feng, Jingyi Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/678543 Open Access
Lifu Wang, Peng Xue, Zhi Kong, Xingang Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/241930 Open Access
Yu Yao, Nan Zhang, Wenlong Xiang, Ge Yu, Fuxiang Gao
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/927369 Open Access
Toly Chen, Yi-Chi Wang
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-18, (2013) DOI: 10.1155/2013/986172 Open Access
Bo Liu, Xiaoling Wang, Yanping Gao, Guangming Xie, Housheng Su
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/818242 Open Access
Ping Liu, Zhen Zhang, Jianqin Mao
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/427213 Open Access
Chung-Yuan Huang, Tzai-Hung Wen, Yu-Shiuan Tsai
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-20, (2013) DOI: 10.1155/2013/325816 Open Access
Shijian Cang, Zenghui Wang, Zengqiang Chen
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/856282 Open Access
Lin Chai, Shumin Fei
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/319415 Open Access
Tong Wang, Zhongwen Xing, Dingyu Xing
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-13, (2013) DOI: 10.1155/2013/409387 Open Access
Xian Liu, Qing Gao, Baiwang Ma, Jiajia Du, Wenju Ren
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/792507 Open Access
Xiangjie Liu, Dan Yue, Xiuming Yao
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/714525 Open Access
Miao Liu, Shouguang Wang, Zhiwu Li
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/315894 Open Access
Li Tan, Dingyou Lei
J. Appl. Math. 2013 (SI06), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/902519 Open Access
Back to Top