Mathematical and Computational Analyses of Flow and Transport Phenomena
VOL. 2013 · NO. SI35 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Z. You, P. Bedrikovetsky, L. Kuzmina
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/680693 Open Access
He Qing, Xie Mingliang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/490123 Open Access
Ruijin Wang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/496243 Open Access
Jiuping Xu, Min Luo, Jiancheng Hu, Shize Wang, Bin Qi, Zhiguo Qiao
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/171732 Open Access
Yan-hua Liu, Zhao-qin Yin
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-6, (2013) DOI: 10.1155/2013/840218 Open Access
Li-Zhong Huang, De-Ming Nie
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/131025 Open Access
M. H. Alawi, M. M. El-Qadi, M. A. El-Ameen
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/384640 Open Access
Ke Sun, Lin Lu, Hanhui Jin
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/245074 Open Access
Kun Zhou, Wei Yang, Zhu He, Ming Xiao
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/845872 Open Access
Zhu He, Kun Zhou, Shuang Liu, Wei Xiong, Baokuan Li
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/984894 Open Access
Kai Zhang, Xiaojing Mi, Bingying Sheng
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-5, (2013) DOI: 10.1155/2013/386085 Open Access
Emad H. Aly, Abdelhalim Ebaid
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/721578 Open Access
Syahira Mansur, Anuar Ishak
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/350647 Open Access
Fangyang Yuan, Fujun Gan
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI35), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/709497 Open Access
Back to Top