Advanced Stochastic Control Systems with Engineering Applications
VOL. 2013 · NO. SI03 | 2013
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Guoli Zhou, Boling Guo, Daiwen Huang, Yongqian Han
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI03), 1-23, (2013) DOI: 10.1155/2013/267328 Open Access
Qi Zhou, Xueying Shao, Jin Zhu, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI03), 1-11, (2013) DOI: 10.1155/2013/517604 Open Access
Yu-xin Zhao, Xin-an Wu, Yan Ma
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI03), 1-14, (2013) DOI: 10.1155/2013/260578 Open Access
Xu Yang, Kai-xiang Peng, Chao-nan Tong
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI03), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/387890 Open Access
Zhilin Liu, Lutao Liu, Jun Zhang, Xin Yuan
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI03), 1-9, (2013) DOI: 10.1155/2013/937274 Open Access
Aihua Zhang, Chen Chen, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI03), 1-7, (2013) DOI: 10.1155/2013/231735 Open Access
Xiu Fang Liu, Gen Qi Xu
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI03), 1-15, (2013) DOI: 10.1155/2013/726794 Open Access
Yuehjen E. Shao, Chia-Ding Hou
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI03), 1-10, (2013) DOI: 10.1155/2013/386757 Open Access
Liang Liu, Zhandong Yu, Qi Zhou, Hamid Reza Karimi
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI03), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/151374 Open Access
Lutao Liu, Zhilin Liu, Jun Zhang
Abstr. Appl. Anal. 2013 (SI03), 1-8, (2013) DOI: 10.1155/2013/846389 Open Access
Back to Top