VOL. 44 · NO. 1 | June 2021
 
VIEW ALL ABSTRACTS +
Articles
Kazuhiro ICHIHARA, Tetsuya ITO, Toshio SAITO
Tokyo J. Math. 44 (1), 1-24, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179325
KEYWORDS: 57M27, 57M25
Shin-ichi KATO, Keiji TAKANO
Tokyo J. Math. 44 (1), 25-32, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179309
KEYWORDS: 22E50, 11F70, 20G05, 22E35
Yoshichika IIZUKA, Yutaka KONOMI, Shin NAKANO
Tokyo J. Math. 44 (1), 33-47, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179314
KEYWORDS: 11R29, 11R11, 11G05
Haruko A. MIYAZAWA, Kodai WADA, Akira YASUHARA
Tokyo J. Math. 44 (1), 49-68, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179315
KEYWORDS: 57M25, 57M27
Yasushi MIZUSAWA, Kota YAMAMOTO
Tokyo J. Math. 44 (1), 69-82, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179321
KEYWORDS: 11R23, 11R29, 11R32
Debika BANERJEE, T. Makoto MINAMIDE, Yoshio TANIGAWA
Tokyo J. Math. 44 (1), 83-101, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179322
KEYWORDS: 11M32, 11M06
Masahiro MORIMOTO
Tokyo J. Math. 44 (1), 103-124, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179323
KEYWORDS: 53C40
Kazuya KATO
Tokyo J. Math. 44 (1), 125-155, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179316
Humio ICHIMURA, Hiroki Sumida-TAKAHASHI
Tokyo J. Math. 44 (1), 157-173, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179326
KEYWORDS: 11R18, 11R23
Kento YAMAMOTO
Tokyo J. Math. 44 (1), 175-233, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179342
KEYWORDS: 14F30
Indranil BISWAS, Vicente MUNOZ, Aniceto MURILLO
Tokyo J. Math. 44 (1), 235-250, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179327
KEYWORDS: 14M25, 55P62, 55Q52, 52B20
Takafumi OTSUKA
Tokyo J. Math. 44 (1), 251-283, (June 2021) DOI: 10.3836/tjm/1502179338
KEYWORDS: 60F99, 60G17, 28A80, 37F25, 37F35
Back to Top