Kyoto Journal of Mathematics

Editorial Board

Editors in Chief:
Koji Fujiwara, Kyoto University
Atsushi Moriwaki, Kyoto University

Managing Editor:
Koji Fujiwara

Editors:
Kenji Fukaya
Masaki Izumi
Michio Jimbo
Kazuya Kato
Toshiyuki Kobayashi
Akira Kono
Tetsuji Miwa
Takuro Mochizuki
Yoshinori Namikawa
Yoshio Tsutsumi
Ken-ichi Yoshikawa

Associate Editors:
Haruzo Hida
Masanori Hino
Daniel Huybrechts
Tamotsu Ikeda
Hiroshi Iritani
Dmitry Kaledin
Tsuyoshi Kato
Takahiro Kawai
Hiroshi Kokubu
Takashi Kumagai
Yong-Geun Oh
Takashi Sakajo
Mitsuhiro Shishikura
Masaaki Ue
Zhouping Xin
Takao Yamaguchi
Guoliang Yu
Akihiko Yukie

Editorial Office:
Department of Mathematics
Graduate School of Science
Kyoto University
Kyoto 606-8502, Japan
kjm@math.kyoto-u.ac.jp